محصولات داغfinglish/persian

- بیشتر بدانید
finglish/persian-word-freqtxt In finglish Finglish-to-Persian converterfinglish Finglish-to-Persian converter...

شهریور 1387

- بیشتر بدانید
پس از جريان دگما 95، فن تريه به عنوان يک فرد ساختارشکن به شهرت رسيد و حتي عده يي او را به خاطر وضع قوانين عجيب در فيلم هايش به مازوخيسم و ساديسم محکوم کردند بعد از وضع مانيفست دگما 95، در هر پروژه ....